Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Welkom en afscheid in het nieuwe jaar

In de feestelijke Nieuwjaarsdienst van 7 januari mochten wij twee nieuwe ambtsdragers verwelkomen:

mevrouw Maaike Timmer werd bevestigd als diaken. Zij gaat het diakenambt vervullen naast haar taak als pastoraalmedewerker. Maaike is al eerder diaken geweest, dus het is geen nieuw terrein voor haar. Fijn dat we er zo’n ervaren en pastorale diaken bij hebben.

Mevrouw Willy van Heerewaarden werd bevestigd tot pastoraal ouderling. Willy was vroeger lange tijd leidster van de zondagsschool en daarna werd ze voorzitter van de christelijke vrouwenvereniging Maranatha. Met al deze ervaring heeft zij nu het ambt van ouderling aanvaard en daar zijn we blij mee.

De nieuwe ambtsdragers spraken zelf ook een persoonlijk woord, waarom ze ja hebben gezegd tegen deze taak. Na hun bevestiging werden ze toegezongen door de gemeente met lied 416 : Ga met God en Hij zal met je zijn.

En toen was het ook tijd om afscheid te nemen van drie ambtsdragers en een kerkrentmeester:

Mevrouw Emila Bijl  is 4 jaar onze jeugdouderling geweest. Ze liet de stem van de jeugd horen in de kerkenraad, hielp mee om jeugddiensten vorm te geven en was ook onze  vaste notulist. Emila heeft haar ouderlingschap steeds gecombineerd met het leiding geven aan  de tienergroep, die elke twee weken bijeenkomt. Dat laatste blijft ze graag doen en ook kunnen we een beroep op haar blijven doen bij de voorbereiding van jeugddiensten.

Angelique Bos nam afscheid nadat ze 12 jaar onze gemeente als diaken heeft gediend. Tot 4 jaar geleden was ze de notulist van de kerkenraad, en tot twee jaar geleden verzorgde de bijdrage van Ophemert/ Zennewijnen aan ‘de Kerk Roept’ .  Angelique zit verder in de Activiteitencommissie (voorheen jeugdraad)  en is ook preekvoorziener van onze gemeente; zij zorgt dat er elke keer een gastpredikant is.  Deze laatste twee taken blijft ze doen en dat is heel fijn.

Albert Reijnen nam ook afscheid als diaken, na de maximale termijn van 12 jaar te hebben volgemaakt. Albert was de laatste jaren ook onze scriba; en verzorgde onze bijdrage aan de Kerk Roept’’ . Verder was -en blijft hij gelukkig – de drijvende kracht achter de ‘Kerk Groet’ nieuwe stijl, die 4 x per jaar huis aan huis wordt bezorgd in Ophemert en Zennewijnen.

Ook namen we afscheid van Leen Boltjes. Leen was geen kerkenraadslid, maar wel 8 jaar lang lid van het college van kerkrentmeesters. Met zijn kennis van subsidies en vergunningen, speelde hij een belangrijke rol bij het begeleiden en regelen van de restauratie van de Maartenskerk,. De laatste twee jaren verzorgde hij ook de werkzaamheden rond de actie Kerkbalans.

Alle vertrekkende ambtsdragers en medewerkers hebben we hartelijk bedankt voor al hun werk voor de gemeente met een kaars en bloemen.

terug